Top » Articles
Warning Warning: I am able to write to the configuration file: /usr/local/plesk/apache/vhosts/fatherlinh.com/httpdocs/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
All Articles
Current Articles
Displaying 61 to 70 (of 165 articles) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next >>] 
Below is a list of articles with the most recent ones listed first.
NHỮNG NGĂN TRỞ KHIẾN MỘT HÔN PHN Topic: HỌC HỎI
Một hôn phối đă cử hành trong Giáo Hội, giữa hai người đă được rửa tội, không có một ngăn trở nào, hôn phối ấy không thể nào được tháo gỡ (phân ly) do bất c&#...
Published: Friday 18 December, 2009
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN SỰ TAN VỠ TRONG GIA Topic: HỌC HỎI
"Chúa Kitô đă nâng giao ước hôn phối giữa những người đă chịu phép rửa tội lên hàng Bí Tích."
Published: Friday 18 December, 2009
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH Topic: HỌC HỎI
Để có thể tuyên bố tháo gỡ một hôn nhân bất thành sự, Ṭa Án phải dựa trên những chứng cớ hiển nhiên và rơ ràng, những chứng cớ này được cung cấp do hai vợ chồng liên h&#...
Published: Friday 18 December, 2009
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH Topic: HỌC HỎI
(Tiếp theo phần 1)
Published: Friday 18 December, 2009
T̉A ÁN HÔN PHỐI Topic: HỌC HỎI
Mỗi giáo phận thể hiện đầy đủ h́nh ảnh của một xă hội có tổ chức của Giáo Hội. T́m hiểu về cơ cấu tổ chức của Giáo Hội, không ǵ tốt hơn là t́m hi&#...
Published: Friday 18 December, 2009
ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ Topic: HỌC HỎI
Đặc ân Thánh Phaolô là tên gọi một phương thế tháo gỡ hôn phối của Giáo Hội. Đặc ân Thánh Phaolô tháo gỡ những hôn phối đă cử hành giữa hai người không phải là Công giáo, chưa r&#...
Published: Friday 18 December, 2009
“LA MADRE DE MI SEÑOR DEBERÍA VENIR A MI.” by Fr. Linh Topic: ESTUDIA LA PALABRA DE DIOS
Cuarto Domingo De Adviento – Año C. Lectura De Evangelio: Lucas 39-45. “La Madre De Mi Señor Debería Venir A Mi.”
Published: Thursday 17 December, 2009
“THE MOTHER OF MY LORD SHOULD COME TO ME.” by Fr. Linh Topic: STUDY THE WORD OF GOD
Fourth Sunday of Advent – Year C. Gospel Reading: Luke 1: 39-45. “The Mother Of My Lord Should Come To Me.”
Published: Thursday 17 December, 2009
CHỮ T̀NH VÀ CHỮ YÊU Topic: HỌC HỎI
Trong số những từ ngữ được nhắc đi nhắc lại từ 2000 năm nay, qua mọi thứ tiếng của loài người, để xây dựng nền văn minh của sự sống nhân tính, có...
Published: Monday 14 December, 2009
GIA Đ̀NH VỊÊT NAM QUA BỮA ĂN Topic: HỌC HỎI
Bữa ăn quan trọng như sợi dây liên kết bao nhiêu thứ t́nh thân trong gia đ́nh cũng như xă hội. Cuộc sống hôm nay, nhiều gia đ́nh không c̣n hoặc ít đi những bữa ăn chung, liệu hạ...
Published: Monday 14 December, 2009
Displaying 61 to 70 (of 165 articles) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next >>] 

 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAÑOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find